צור קשר

מה נפסק על סיווג הפנסיה

 

 

האם גרוש רשאי לסווג את הפנסיה הצבאית כמשכורת שנייה למס,

ולהקטין את חלקה של גרושתו בפנסיה?
 

 

עובדות המקרה

 

בני זוג התגרשו, לאחר שצברו במהלך נישואיהם רכוש משותף ובכלל זה זכויות כספיות, אשר חולקו ביניהם לאחר הגירושין. הגרוש, פרש משירות צבאי בצה"ל ומאז משולמת לו פנסיה חודשית. התובעת זכאית לחלקה היחסי בפנסיה של הנתבע בהתאם לתחשיב שערך אקטואר שמונה ע"י ביהמ"ש. לאחר הפירוד, החל הגרוש לעבוד בעבודה נוספת וביקש משלטונות המס כי משכורתו החדשה תחשב משכורת ראשונה לצרכי מס ואילו תשלומי הפנסיה יחשבו כמשכורת שנייה, המשמעות הנה - מדרגת מס גבוהה יותר על תשלומי הפנסיה, המקטינים את חלקה של האישה.


האישה טענה כי יש לחשב את חלקה בפנסיה, לאחר מיסויה, כמשכורת ראשונה ויחידה של הבעל. בית המשפט דן בסוגיה, אשר כבר עלתה בעבר בבתי המשפט אך בית המשפט העליון טרם פסק בה.

 

 

מה קבע בית המשפט?


בית המשפט קבע, כי במקרה זה בחר הבעל, לאחר שהחל לעבוד בעבודה נוספת, למסות את הגמלה מצה"ל כמשכורת שנייה תוך פגיעה ברורה בחלקה של האשה. התנהגותו זו של הבעל הינה התנהגות שאינה בתום לב, כי כתוצאה מהתנהגותו זו נפגעו זכויותיה של האשה, ובית המשפט לא ייתן יד להתנהגות שכזו .

לפיכך, קבע בית המשפט, כי האישה זכאית לתשלום מחצית מערך הפנסיה כאילו הייתה ממוסה כמשכורתו הראשונה. לגבי התקופה שמיום שבו החל הבעל לעבוד בעבודה שנייה ובחר למסות את הגימלה כמשכורת שנייה ממונה רו"ח אשר ייקבע את ההפרשים המגיעים לאשה מיום תחילת עבודתו הנוספת של הבעל ועד למועד מתן פסק הדין. 
 

לפסק הדין המלא, ראה תמ" ש 1515-07 מתאריך 51.5.5055.