צור קשר

מה נפסק על פנסיה

 

 

 

האם אישה זכאית לתשלומי הפנסיה המוקדמת מהמשטרה של בן זוגה?

 

 

עובדות המקרה

בני זוג, ערכו הסכם הגירושין וסיכמו כי האישה תקבל מחצית מזכויות הפנסיה של הבעל שנצברו במהלך נישואיהם והבעל יקבל מחצית מזכויות הפנסיה של האישה, וכל זאת ביום הגיעם למועד הפרישה.

הבעל, פרש פרישה מוקדמת ממשטרת ישראל וטען כי האישה אינה זכאית לקבלת את סכומי הפנסיה המוקדמת, אלא שיש לראותם כמשכורת של הבעל עד הגיעו לגיל פרישה (67) שזהו היום הקובע להעברת חלקה היחסי של האישה.

האישה, טענה כי דין פנסיה מוקדמת כדין פנסיה רגילה.
כמו כן, טען הבעל כי יש רכיבים בפנסיה המשטרתית שאין להכליל בזכויות האישה. 
 

 

מה קבע בית המשפט?

האישה זכאית לחלקה היחסי בפנסיה המוקדמת של הנתבע, ותשלומי הפנסיה יחושבו על בסיס משכורתו האחרונה במועד פרישתו (המוקדמת) ולא ביום הקובע.

 

ומה לגבי רכיבי הפנסיה?

בית המשפט התייחס לרכיבים אשר ייכללו במסגרת תשלומי הפנסיה של הנתבע שלתובעת יש בהם זכויות, ובהתאם לפסיקה קודמת, יש לקחת בחשבון את כל המרכיבים לרבות מענק יובל המהווים חלק מהזכויות שנצברו בתקופת החיים המשותפים. האישה זכאית לכל מרכיבי ההטבות שקיבל הנתבע בפרישתו על פי חלקה היחסי שנקבע בהסכם, למעט בגין מרכיב "מענק מפכ"ל" בגובה 6%, שניתן לו בגין מצבו הבריאותי, ושייך במלואו לנתבע והתובעת לא זכאית לכל חלק שנובע מהטבה זו.

 

לפסק הדין המלא, ראה תמ" ש 5152-07 מתאריך 19.1.2011